Belangrijke wijziging van “BTW verlegd” bij werken in onroerende staat vanaf 2023

6 september 2023 MR 0 Comments

Wat is BTW verlegd?

Als goederen of diensten worden geleverd die aan BTW zijn onderworpen, is de leverancier van die goederen of diensten verplicht om de BTW aan te rekenen, aan te geven en die al te betalen aan de Belgische Staat, zelfs als die nog niet door zijn klant is betaald.

Het is dus de leverancier die het risico draagt dat de klant zijn BTW niet betaalt en die de BTW zelfs moet voorschieten als de klant zijn factuur nog niet betaald heeft.

Bij transacties voor “werken in onroerende staat” voor andere Belgische ondernemingen is daar een afwijking op voorzien, omdat met die werken vaak heel hoge bedragen gemoeid zijn en het onredelijk zou zijn om van de leverancier te verwachten de BTW altijd voor te schieten. Meest voorkomende “werken in onroerende staat” zijn nieuwbouw-, renovatie-, afbraak-, onderhouds- of herstellingswerken aan een onroerend goed van de klant.

Een Belgische leverancier van “werken in onroerende staat” kan onder bepaalde voorwaarden zijn diensten aan klanten met een Belgisch BTW-nummer factureren met “BTW verlegd” en moet dus geen BTW aanrekenen en innen. Het is in dat geval de klant die zelf de verschuldigde BTW in rekening moet brengen in zijn aangifte en die moet doorstorten naar de staat.

Toepassing en problemen voor 2023

Voor de toepassing van het regime van “BTW verlegd” voor werken in onroerende staat is niet alleen vereist dat de klant zelf een Belgisch BTW-nummer heeft, maar bovendien dat hij op periodieke basis BTW-aangiften indient en dus ook de verlegde BTW moet betalen.

Gevolg is dat de BTW-verlegging niet mogelijk is bij de “kleine ondernemer voor de BTW”. Een kleine ondernemer voor de BTW heeft wel een BTW-nummer, maar een omzetcijfer van maximaal 25.000 euro op jaarbasis. Hij moet zelf geen BTW aanrekenen of doorstorten en moet dus ook geen periodieke aangiftes doen.

Voor een leverancier van werken in onroerende staat is het niet mogelijk om te controleren of een klant met een Belgisch BTW-nummer wel of geen periodieke aangiftes moet indienen. Daarvoor bestaat geen databank zoals bv. wel het geval is voor het regime van “intracommunautaire BTW verlegd”.

Het gebeurde dus heel vaak dat een leverancier factureerde met “BTW verlegd”, terwijl dat niet kon en er eigenlijk wel BTW moest worden aangerekend. In die gevallen was het de leverancier die verantwoordelijk was voor het foutief verleggen van de BTW, alhoewel hem daar bij gebrek aan reactie van de klant op zijn factuur geen echte schuld in trof.

Het was de leverancier die de BTW alsnog moest betalen, met het risico die niet meer bij de klant te kunnen innen. Bovendien werd de leverancier in dat geval soms geconfronteerd met interesten en geldboeten.

Om de aansprakelijkheid van de leverancier te beperken en die te verschuiven naar de eindklant, kan hij nu beroep doen op het nieuwe regime sedert 01 januari 2023.

Zo werd de regeling aangepast vanaf 2023

Een leverancier van werken in onroerende staat kan zijn aansprakelijkheid bij facturatie met “BTW verlegd” sinds 01 januari 2023 beperken, toch als hij daar de formaliteiten juist voor volgt.

Bij facturatie met BTW-verlegd aan een klant met een Belgisch BTW-nummer, moet de leverancier vermelden:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

De leverancier is in dat geval niet meer aansprakelijk als de klant dan niet binnen de maand na ontvangst van de factuur reageert.

Blijkt achteraf dat de klant geen toepassing kon maken van het regime “BTW verlegd”, dan is het alleen de klant die aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde BTW, de interesten en de geldboeten.

Meer weten? Neem dan zeker contact met ons op!

Belangrijke wijziging van “BTW verlegd” bij werken in onroerende staat vanaf 2023 was last modified: september 6th, 2023 by MR