Tarieven

Het is doorgaans onmogelijk in te schatten hoeveel een opdracht, tussenkomst, advies of procedure u precies zal kosten. Dit hangt immers ook af van elementen die noch uzelf, noch uw behandelende advocaat in de hand hebben.

Zo hebben onder meer het verweer van de tegenpartij, de obstakels bij verder onderzoek van het dossier, de verwikkelingen tijdens een procedure, de aard en de techniciteit van een dossier,… invloed op de duur van een procedure, het aantal gepresteerde uren en het daarvoor gehanteerde tarief.

Mogelijks kan u een beroep doen op een verzekering rechtsbijstand, in welk geval de kosten en erelonen in beginsel ten laste zijn van deze verzekeraar. Breng daarom naargelang van de aard van het dossier (op de eerste consultatie) een kopie van het toepasselijke verzekeringscontract mee.

Ons kantoor staat voor een transparante afwikkeling van het financiële aspect van uw dossier.

Een korte omschrijving van onze algemene werkwijze en een opsomming van de meest voorkomende tarieven en de mogelijkheden inzake de begroting van erelonen bij ons kantoor vindt u hieronder.

Tarieven (versie 01/04/2020) – alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW (21%)

I.  Intakegesprek (enkel voor nieuwe klanten)

Gratis.

Dit is een eerste, louter verkennend en vrijblijvend gesprek van +/- 30 minuten waarbij het probleem of de vraag wordt toegelicht en de mogelijke opties van de (toekomstige) cliënt kort worden overlopen (zonder verder opzoekingswerk).

II.  Facturatie – provisies – tussentijdse facturatie

De aanvang van prestaties kan afhankelijk gesteld worden van betaling van een provisie. In latere fases van de behandeling van het dossier kunnen bijkomende provisies worden opgevraagd en/of tussentijdse facturen worden uitgesteld, gemotiveerd in functie van geleverde en nog te verwachten prestaties.

Een tussentijdse stand van zaken kan steeds op eerste verzoek worden bekomen.

Behalve in geval van een absoluut forfaitaire overeenkomst over kosten en erelonen, wordt bij afsluiten van het dossier steeds vertrokken van een overzicht van prestaties, gemaakte onkosten en reeds ontvangen betalingen, dat samen met de factuur aan de cliënt wordt bezorgd.

III.  Kosten (exclusief gerechtskosten en niet-limitatief)

   • algemene kantoorkosten: 100,- euro per (aangevat) jaar looptijd
   • kopies/prints/inkomende fax: 0,30 euro per kopie/pagina (A4)
   • uitgaande brieven/e-mail/fax: 11,- euro per pagina (A4)
   • aangetekende brieven: +7,- euro per zending
   • dactylo: 11,- euro per pagina (A4)
   • verplaatsingen: 0,60- euro per km
 

IV.  Voorgeschoten uitgaven aan derden (deurwaarders, griffie, Diplad, …)

   • doorgefactureerd tegen effectieve kostprijs
   • zijn nooit inbegrepen in kosten en erelonen
   • altijd ten laste van de cliënt
 

V.  Erelonen

Onze prestaties worden volgens één van de volgende methodes aangerekend:

a. Standaard: tegen uurtarief (“in regie”)

Het ereloon bedraagt standaard tussen 130,- en 190,- euro per uur.

Er kan een aangepast uurtarief van toepassing zijn, o.a. omwille van:

     • spoedeisendheid
     • tijdstip van prestaties: weekend- en/of nachtwerk (ingevolge spoedeisendheid)
     • complexiteit van dossier en behandelde materie
     • graad van specialisatie van de behandelende advocaat

b. forfaitair

c. volgens de waarde van het geschil

    • De waarde van het geschil voor de cliënt wordt o.a. bepaald door:
     •  
     • het bedrag van de vordering waarover de gerechtelijke procedure loopt (hoofdeis en eventuele tegeneis);
     • de geldelijke tegenwaarde van de goederen die verdeeld en/of te gelde worden gemaakt;
     • de geldelijke tegenwaarde van het (periodieke) voordeel, zowel voor het verleden als voor de toekomst.
 

VI.  Succesfee

In geval van het behalen van een (onverwacht) gunstig resultaat waarbij onze tussenkomst een substantiële meerwaarde heeft betekend, kan een percentage van de waarde van het geschil in rekening gebracht worden als succesfee. Dit gebeurt steeds in samenspraak.

VII. Rechtsplegingsvergoedingen

Een bij één of meerdere partijen gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding is steeds en onherroepelijk door het kantoor verworven, ook als het totaal van de kosten en erelonen voor het dossier in kwestie lager uitvalt.

VIII. Abonnementen – incasso

Voor incasso en/of met terugkerend cliënteel kunnen een abonnementsformule en/of specifieke afspraken besproken worden.

Tarieven was last modified: maart 17th, 2021 by MR