Achterstand van betalingen aan ondernemingen verder aan banden gelegd

1 december 2021 MR 0 Comments

Binnenkort viert de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (de “Wet Betalingsachterstand”) haar twintigste verjaardag.

Het doel van de wet is nog steeds identiek: het betaalbedrag aan ondernemingen in relatie tot andere ondernemingen en overheidsinstanties verbeteren, om zo te vermijden dat ze in (cashflow)problemen komen doordat hun klanten al te lang wachten met betalen.

Sedert de eerste versie van de Wet Betalingsachterstand zijn al heel wat verfijningen aangebracht, doorgaans onder impuls van creatieve oplossingen die in de dagdagelijkse praktijk opduiken om de gevolgen van de wet te minimaliseren of te ontwijken.

De nieuwste wijzigingen zijn doorgevoerd met een wet van 14 augustus 2021 die in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 30 augustus 2021 en in werking zal treden op 01 februari 2022.

De wijzigingen voorzien in bijkomende beperkingen en sanctionering van contractuele kunstgrepen om de betalingstermijn te verlengen.

 1. Als geen betalingstermijn is overeengekomen, voorziet de wet als algemene regel dat elke vergoeding van een handelstransactie binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur of de ontvangst van goederen/diensten moet betaald worden.

  In de huidige versie van de Wet Betalingsachterstand is nog de mogelijkheid voorzien om een betalingstermijn van langer dan 60 dagen overeen te komen. Enkel als de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar niet, mag geen betalingstermijn van meer dan 60 dagen overeengekomen worden.

  De beperking van de betalingstermijn tot maximum 60 dagen wordt vanaf 01 februari 2022 algemeen van toepassing. Een beding dat een langere termijn voorziet moet vanaf dan voor niet geschreven gehouden worden.

 2. In de praktijk wordt de start van de betalingstermijn vaak conventioneel bepaald op latere datum dan de factuurdatum. De betalingstermijn wordt in dat geval dus verlengd met een termijn voor ontvangst van de factuur.

  Vanaf 01 februari 2022 kan geen contractuele ontvangstdatum van de factuur meer worden voorzien om de betalingstermijn te verlengen. De betalingstermijn start dus in principe op datum van de factuur of het betalingsverzoek.

 3. Misschien wel de meest gebruikte techniek om de betalingstermijn oneigenlijk te rekken, is die van de facturatie op basis van een goedgekeurde vorderingsstaat of facturatiebon. De factuur kan in dat geval pas gemaakt worden nadat de schuldenaar de producten en/of diensten heeft gecontroleerd en de vorderingsstaat of facturatiebon voorafgaand heeft goedgekeurd.

  Een door de wetgever ongewenst gevolg is dat de betalingstermijn zo wordt verlengd met de verificatie- en controletermijn van de leveringen van diensten of goederen. In de huidige versie van de wet mag de termijn voor aanvaarding en controle al niet meer dan 30 dagen bedragen, maar kan daar nog conventioneel van worden afgeweken als de schuldeiser geen KMO is.

  Een contractuele bepaling die de betalingstermijn pas laat ingaan vanaf de verificatie van de factuur of de levering van werken/diensten wordt met ingang van 01 februari 2022 verboden. Een eventuele controle- en verificatietermijn maakt vanaf dan steeds deel uit van de effectieve betalingstermijn van maximaal 60 dagen en kan geen aanleiding van verlenging meer zijn.
  Bovendien zal de schuldenaar aan de schuldeiser alle informatie moet geven die nodig is om de factuur te kunnen uitreiken, uiterlijk op het moment van de ontvangst van de diensten of goederen. De schuldeiser moet de factuur onverwijld kunnen toesturen na de levering van de diensten of goederen.

Sectorale afwijkingen op de Wet Betalingsachterstand blijven – zoals voorheen – mogelijk, in zoverre zij bij Koninklijk Besluit worden vastgelegd.

Voor betalingen door overheidsinstanties aan ondernemingen voorziet de Wet Betalingsachterstand een quasi identieke regeling als voor ondernemingen onderling. Leveringen van goederen en diensten in het kader van de uitvoering van overheidsopdrachten en -concessies zijn wel van het toepassingsgebied van de wet uitgesloten.

Heeft u nood aan ondersteuning en bijstand bij invordering van uw onbetaalde facturen? Zijn uw algemene voorwaarden of modelovereenkomsten aan een update toe?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een eerste bespreking van een oplossing op maat.

U vindt onze contactgegevens hier: https://rvcadvocaten.be/contact

Achterstand van betalingen aan ondernemingen verder aan banden gelegd was last modified: december 1st, 2021 by MR